Bộ GD&ĐT phân công lại nhiệm vụ của bộ trưởng và các thứ trưởng

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 2727 về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và 4 thứ trưởng.

Theo đó, về nguyên tắc, bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ trưởng theo quy định của luật pháp.

Ông Phùng Xuân Nhạ quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ. Ảnh: Q.Q.

Thứ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo phân công hoặc ủy quyền của bộ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và bộ trưởng về về các quyết định của mình.

Cụ thể, theo Quyết định số 2727, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ và bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Ông Nhạ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GD&ĐT, tổ chức cán bộ, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật.

Ông cũng trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và các thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương, quân khu.

Ông cũng là ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, ủy viên Ủy ban Quốc gia đổi mới GD&ĐT, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Ông Nhạ còn là thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ khác.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là chủ tài khoản số 1 bộ. Ông cũng thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác theo phân công.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phụ trách các lĩnh vực giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, phân luồng và hướng nghiệp học sinh, giáo dục dân tộc, quản lý chất lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách giáo dục đại học, giáo dục quốc phòng và an ninh, khoa học, công nghệ và môi trường, hợp tác quốc tế trong GD&ĐT, ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực kế hoạch – tài chính ngành, cơ sở vật chất và thiết bị trường học, phát triển ngành sư phạm, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, xã hội hóa giáo dục, phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu.

Ông Thưởng cũng phụ trách thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, báo chí, truyền thông giáo dục, xuất bản, đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan bộ; , công tác Đảng và Đoàn thanh niên, công đoàn cơ quan bộ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phụ trách giáo dục mầm non, giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà cũng chịu trách nhiệm về thi đua – khen thưởng, giáo dục thể chất, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, công tác dân số, gia đình và trẻ em, công tác phụ nữ của ngành, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo Nguyễn Sương (Zing)

Xem chi tiết tại: https://khampha.vn/